Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 04/2015

 okładka i spis treści

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.4.1

Wpływ pH kąpieli na właściwości ochronnych powłok stopowych Zn-Fe-Mo osadzanych z kąpieli cytrynianowo-siarczanowych

 WINIARSKI J.

SZCZYGIEŁ B.

Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny,

Politechnika Wrocławska

 

Opisano wpływ pH kąpieli na morfologię i skład pierwiastkowy ochronnych powłok trójskładnikowych Zn-Fe-Mo. Wykazano, że powłoki osadzone przy pH 3,8÷4,4 nie zawierają istotnych ilości molibdenu. Proces indukowanego współosadzania molibdenu zachodzi dopiero przy pH 5,0 (0,2% wag. Mo) i wyższym. Wzrostowi pH kąpieli do 6,2 towarzyszy systematyczny wzrost zawartości Mo w stopie aż do 7,6% wag. W zakresie pH 3,8÷5,3 zawartość żelaza w stopie wzrasta od 0,4 do 1,8% wag., podczas gdy w zakresie pH 5,3÷6,2 jego zawartość wzrasta ponad dwudziestokrotnie aż do 43% wag. (przy pH 6,2). Zaobserwowano, że wzrost pH z 3,8 do 4,7 powoduje, że struktura otrzymywanych powłok ulega rozdrobnieniu. Powyżej pH 5.0, kiedy w powłoce obecny jest już molibden, ziarna przybierają postać płatków. Przy pH 5,7 powłoki stają się jednorodne i charakteryzują się typową mikrosferoidalną strukturą. Dlatego też można by przypuszczać, że powłoki Zn-Fe-Mo otrzymane przy pH ~5,7 charakteryzują się wyższą odpornością na korozję w porównaniu do powłok Zn-Fe. Dalsze zwiększanie pH (>5,9) jest niekorzystne – otrzymane powłoki są

niehomogeniczne, proszkowe, słabo przyczepne oraz zawierają znaczne ilości wtrąceń tlenków.

Słowa kluczowe: powłoki Zn-Fe, powłoki Zn-Fe-Mo, współosadzanie indukowane molibdenu, ALSV, SEM

2015

Vol. 58, nr 4

s. 99-103

Bibliogr. 10


 


DOI: 10.15199/40.2015.4.2

Badanie mikrostruktury na styku betonu i zbrojenia w warunkach korozji wywołanej chlorkami

ZYBURA A.

SŁOMKA-SŁUPIK B.

JAŚNIOK T.

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

 

Przedstawiono badania mikroskopowe styku zbrojenia i betonu z uwzględnieniem procesu korozji wywołanej działaniem roztworu chlorku. Wykonano zdjęcia SEM-BSE oraz mikroanalizy EDS. Stwierdzono dyfuzję produktów korozji do strefy betonu grubości 0,4 mm, odspojenie się zgorzeliny od stali oraz gromadzenie produktów korozji także pod odspajającą się zgorzeliną.

Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, stal zbrojeniowa, korozja zbrojenia, produkty korozji

2015

Vol. 58, nr 4

s. 104-109

Bibliogr. 13


 


DOI: 10.15199/40.2015.4.3

Badania odporności korozyjnej kolektora prądowego stacjonarnych akumulatorów kwasowo ołowiowych przeznaczonych do pracy w systemach pracy rezerwowej

 MAJCHRZYCKI W.

JANKOWSKA E.

Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Poznaniu

 

W pracy przedstawiono badania odporności korozyjnej kolektorów prądowych akumulatorów stacjonarnych przeznaczonych do pracy w systemach pracy rezerwowej. Badano dwie grupy akumulatorów tzn. nowe oraz po pracy w systemach zasilania rezerwowego. W obu grupach akumulatorów stosowane były kolektory prądowe odlewane grawitacyjnie ze stopu Pb-Ca-Sn. Stwierdzono zwiększony ubytek masy po badaniach korozyjnych kolektorów prądowych układów po pracy w systemach zasilania rezerwowego w stosunku do nowych. Równocześnie kolektory prądowe akumulatorów po pracy w systemach zasilania rezerwowego

charakteryzują się gorszą spójnością struktury w stosunku do nośników układów nowych.

Słowa kluczowe: akumulator kwasowo ołowiowy, akumulatory stacjonarne; kolektory prądowe, korozja, adhezja

2015

Vol. 58, nr 4

s. 110-114

Bibliogr. 17


 


DOI: 10.15199/40.2015.4.4

Nowy algorytm działania drenażu elektrycznego wg wymagań PN-EN 50162

 SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

 

Drenaże elektryczne, jako wypróbowany już od ponad 100 lat w Europie sposób eliminowania zagrożenia korozyjnego wywoływanego przez prądy błądzące pochodzące z trakcji elektrycznych prądu stałego, stosowane są powszechnie przez służby odpowiedzialne za eksploatację podziemnych rurociągów stalowych. Sposób ich działania i rozwiązania techniczne niewiele się zmieniały z biegiem lat. Opracowana kilka lat temu norma europejska EN 50162 wprowadziła w tym zakresie istotne nowe wymagania. W pracy przedstawiono zarówno obecnie zalecany sposób regulacji istniejących drenaży elektrycznych, jak również zastosowanie nowego rozwiązania technicznego – tzw. drenażu inteligentnego. Nowe reżimy pracy drenaży elektrycznych przedstawione zostały w postaci algorytmów ich działania i proponowanych rozwiązań technicznych regulacji.

Słowa kluczowe: prądy błądzące, drenaż elektryczny, drenaż inteligentny, algorytm, norma EN 50162

2015

Vol. 58, nr 4

s. 115-121

Bibliogr. 4


 


DOI: 10.15199/40.2015.4.5

Wpływ dodatku kobaltu na odporność korozyjną stopów typu La(Fe,Co,Si)13 w zakwaszonym roztworze siarczanowym

RADOMSKA K.

PAWŁOWSKA G.

Faculty of Production Engineering and Materials Technology,

Department of Chemistry, Czestochowa University of Technology, Poland

KLIMECKA-TATAR D.

Faculty of Management, Institute of Production Engineering,

Czestochowa University of Technology, Poland

GĘBARA P.

Faculty of Production Engineering and Materials Technology,

Institute of Physics, Czestochowa University of Technology, Poland

 

Materiały typu La(Fe,Si)13 mogą być wykorzystane do chłodzenia magnetycznego. Ich atutem jest niski koszt produkcji, natomiast wadą niska temperatura Curie. W wyniku modyfikacji składu chemicznego uzyskano serię materiałów o właściwościach magnetokalorycznych typu LaFe11,8-xCoxSi1,2, które badano pod kątem ich odporności korozyjnej. Stwierdzono, że dodatek Co do stopu LaFe11,8-xCoxSi1,2 podwyższa odporność na korozję tych materiałów, a intensywność hamowania procesów korozyjnych zależy od zawartości kobaltu w składzie stopu. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej w roztworze siarczanowym (pH = 3) oraz dokonano analizy powierzchni na podstawie profilometrycznych badań chropowatości.

Słowa kluczowe: stopy typu La(Fe,Si)13, zjawisko magnetokaloryczne, odporność korozyjna, roztwór siarczanowy

2015

Vol. 58, nr 4

s. 122-125

Bibliogr. 18


 


DOI: 10.15199/40.2015.4.6

Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego stali gatunku DC01 z zastosowaniem folii VentureShield™  VS 7510 E

HAJDUGA M. A.

Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze

WAŚ-SOLIPIWO J.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko-Biała

HAJDUGA M.

HAJDUGA M. B.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny dezynfekcyjne i ustrojowe. Wykorzystano roztwór wodny C2H5OH w stężeniach 24%, 48%, 96%, Domestos o stężeniu 50% i 100% oraz roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E (gat. I i II), jako powłoka ochronna, może stanowić zabezpieczenie stali gat. DC01 przed korozją w warunkach kontaktu zarówno z roztworami fizjologicznymi, jak i środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu. Na tej postawie można przypuszczać, że folia spełni rolę ochronną w warunkach szpitalnych.

Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjo dynamiczna

2015

Vol. 58, nr 4

s. 126-131

Bibliogr. 8


 


DOI: 10.15199/40.2015.4.7

Zróżnicowanie odporności korozyjnej i zużycia ściernego powłok cynkowych nanoszonych na stopy Fe-C

SZŁAPA I.

BISPOL SA , Bielsko-Biała

JĘDRZEJCZYK D.

SKOTNICKI W.

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

 

W badaniach analizowano antykorozyjne i tribologiczne właściwości powłok cynkowych nanoszonych na żeliwo (GJL-250) i stal (DC01). Porównywano następujące rodzaje powłok cynkowych: galwaniczną (PN-EN ISO 4042), ogniową (PN-EN ISO 10684) i płatkową (PN-EN ISO 10683). Prezentowane wyniki są efektem drugiego etapu eksperymentu, który dotyczył badań tribologicznych, analizy mikrostruktury powłok cynkowych przy zastosowaniu mikroskopu optycznego w miejscach uszkodzeń i oceny zmniejszenia odporności korozyjnej na skutek uszkodzenia powłoki cynkowej. Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, iż odporność na korozję powłok naniesionych na stal jest znacznie większa niż powłok naniesionych na żeliwo. Powłoka cynku płatkowego jest najbardziej odporna na zużycie ścierne, ale pomimo tego jej odporność korozyjna istotnie maleje po teście tribologicznym. Powłoki galwaniczna i ogniowa są mniej odporne na mechaniczne

uszkodzenia, jednakże fakt ten nie przekłada się znacząco na ich odporność korozyjną.

Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, testy korozyjne, odporność korozyjna

2015

Vol. 58, nr 4

s. 132-139

Bibliogr. 22

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.4.8

Badania korozyjne żelbetowej belki podsuwnicowej po 60 latach eksploatacji

JAŚNIOK M.

KOŁODZIEJ J.

PAMUŁA M.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

 

Rozbiórka żelbetowej konstrukcji estakady suwnicy w zakładzie przemysłowym na Śląsku stała się impulsem do podjęcia badań korozyjnych jednej z belek podsuwnicowych po 60. latach eksploatacji. Badania przeprowadzono w sposób kompleksowy wykorzystując trzy grupy metod. Do wytypowania stref o zróżnicowanym zagrożeniu korozją zastosowano badania potencjału stacjonarnego zbrojenia i rezystywności otuliny betonowej. Do oceny szybkości korozji zbrojenia wykorzystano badania polaryzacyjne metodą impedancyjną i oporu polaryzacji na rdzeniach wyciętych ze zbrojeniem z belki. Natomiast do oceny właściwości ochronnych betonu otuliny względem zbrojenia zastosowano pomiary pH w roztworach modelowych cieczy porowej betonu. Łączna analiza przeprowadzonych badań pokazała, że mimo kilkudziesięciu lat bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych badana belka charakteryzuje się niskim poziomem zagrożenia korozją.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, korozja zbrojenia, badania prawdopodobieństwa korozji, pomiar oporu polaryzacji, spektroskopia impedancyjna, ciecz porowa betonu

2015

Vol. 58, nr 4

s. 140-146

Bibliogr. 8