Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 05/2015

okładka i spis treści


DOI: 10.15199/40.2015.5.1

Ocena właściwości ochronnych powłok winylo-estrowych stosowanych w instalacjach odsiarczania spalin za pomocą pomiaru impedancji

DRELA I.

MASALSKI J.

CHĘCMANOWSKI J.

SZCZYGIEŁ B.

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Metodą spektroskopii impedancyjnej określano właściwości powłok winylo-estrowych oraz epoksydowo-nowolakowych zawierających ester winylowy, stosowanych do ochrony podłoża stalowego w instalacjach IOS. W celu oszacowania wpływu awaryjnego wzrostu temperatury na powłoki z żywic syntetycznych, próbki poddano działaniu temperatury o 20–30°C wyższej, niż wartości dopuszczalne zgodnie z charakterystyką materiału. Stwierdzono, że w przypadku znacznego przekroczenia dopuszczalnej temperatury (o 30°C) powłoki stosunkowo szybko ulegają poważnej degradacji, objawiającej się spękaniem i utratą przyczepności do stalowego podłoża. Wzrasta przy tym ich pojemność i przenikalność względna oraz maleje moduł impedancji.

Słowa kluczowe: żywica winylo-estrowa, żywica epoksydowo-nowolakowa, spektroskopia impedancyjna

2015

Vol. 58, nr 5

s. 150-156

Bibliogr. 5


DOI: 10.15199/40.2015.5.2

Utlenianie mikroplazmowe prądem impulsowym stopu magnezu AZ91D

NAWRAT G.

PASTERCZYK L.

KRZĄKAŁA A.

WIECZOREK T.

NIEUŻYŁA Ł.

MACIEJ A.

Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

DRAJEWICZ M.

Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D metodą elektrolitycznego utleniania plazmowego w alkalicznym roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono zasadę działania stosowanego zasilacza impulsowego oraz wyniki badań wpływu modulacji prądu na fizykochemiczne właściwości otrzymanej warstwy tlenkowej.

Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, modulacja prądu

2015

Vol. 58, nr 5

s. 157-163

Bibliogr. 8


DOI: 10.15199/40.2015.5.3

Struktura porowatości zaprawy cementowej CEM I poddanej działaniu mikroorganizmów

FIERTAK M.

STANASZEK-TOMAL E.

Katedra Technologii Materiałów Budowlanych I Ochrony Budowli, Politechnika Krakowska

W referacie podjęto próbę analizy wpływu różnych środowisk mikrobiologicznych na strukturę porowatości tworzyw cementowych. Do badania zastosowano zaprawę z cementu portlandzkiego CEM I. Jako środowisko korozyjne użyto środowisko mikroorganizmów: grzyby gatunku Penicillium i Cladosporium, bakterie siarkowe i denitryfi kujące. Do badań wykorzystano również mieszane środowisko biologiczne – materiał najpierw został skażony bakteriami a później grzybami pleśniowymi. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono zmiany gęstości i porowatości całkowitej. Produkty korozji mikrobiologicznej prawdopodobnie lokują się w porach o wymiarze średnic poniżej 10 nm do 5000 nm. Następuje przegrupowanie porów i wyraźne zaznaczenie porów o średnicy 10–100 nm.

Słowa kluczowe: tekstura, struktura, zaprawa cementowa CEM I, grzyby pleśniowe, bakterie siarkowe, bakterie denitryfikacyjne

2015

Vol. 58, nr 5

s. 164-167

Bibliogr. 19


DOI: 10.15199/40.2015.5.4

Identyfikacja podatności na korozję międzykrystaliczną stali austenitycznej AISI 201

WAWRZASZEK U.

MASALSKI J.

Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny

Politechnika Wrocławska

W pracy podjęto próbę doboru odpowiedniego roztworu i warunków do identyfikacji stopnia uczulenia stali austenitycznej AISI 201 za pomocą metody bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double – loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DL – EPR). Badany materiał został poddany procesowi przesycania, a następnie uczulania w temperaturze 650°C w czasie 120 minut. Do badań użyto roztworu testowego, w skład którego wchodził H2SO4 (1,0–2,0 M) oraz Na2SO4 (0,5 M). Pomiary były prowadzone w temperaturze 28°C przy szybkości skanowania 1,66 mV/s. Stopień uczulenia (S) wyznaczono przez określenie stosunku maksymalnej gęstości prądu skanowania reaktywacyjnego (Ir) do maksymalnej gęstości prądu skanowania aktywacyjnego (Ia). Najwyższą wartość S odnotowano dla roztworu 2,0 M H2SO4 + 0,5 M Na2SO4; wynosiła ona 26,13%.

Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, austenityczna stal odporna na korozję

2015

Vol. 58, nr 5

s. 168-171

Bibliogr. 20


DOI: 10.15199/40.2015.5.5

Utlenianie stopu niobu C-103 z powłoką aluminidkową otrzymaną metodą kontaktowo-gazową

PRZELIORZ R.

SWADŹBA S.

CHMIELA B.

Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska, Katowice

Stopy niobu są najbardziej przydatne jako tworzywa konstrukcyjne eksploatowane w zakresie temperatury 900-1200oC. Przeszkodą w zastosowaniu niobu jest niska odporność na utlenianie. W atmosferze zawierającej tlen tworzy się gruba zgorzelina, która ulega łuszczeniu i odpada od podłoża. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na utlenianie przemysłowego stopu C-103 z powłoką aluminiową, otrzymaną metodą kontaktowo-gazową. Spodziewanym efektem modyfikacji powierzchni stopu było wytworzenie dyfuzyjnej powłoki, która stanowiłaby barierę dla dyfuzji tlenu. Przy użyciu termowagi przeprowadzono kinetykę utleniania przy temperaturze 1100oC, w atmosferze tlenu. Badano mikrostrukturę i skład chemiczny bezpośrednio po naniesieniu powłoki oraz po utlenianiu. Stwierdzono, że dyfuzyjna powłoka aluminiowa nie stanowi skutecznej ochrony stopu C-103 przed utlenianiem, przy temperaturze 1100oC.

Słowa kluczowe: stop niobu C-103, powłoki aluminiowe, utlenianie

2015

Vol. 58, nr 5

s. 172-176

Bibliogr. 12


DOI: 10.15199/40.2015.5.6

Ocena parametrów elektrody wodorkowej dla różnych szybkości rozładowania

BORDOLIŃSKA K.

BALA H.

Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska

Dyskutowany jest wpływ szybkości rozładowywania elektrody wodorkowej na jej pojemność prądową i gęstość prądu wymiany układu H2O/H2. Jako materiał aktywny kompozytowej, proszkowej elektrody wodorkowej wybrano stop LaNi4.5Co0.5. We wszystkich eksperymentach elektrodę ładowano galwanostatycznie ze stałą, umiarkowaną szybkością, równą –0,5 C. Do rozładowywania zastosowano niskie prądy utleniania wodoru (idisch ≤ 0.35 C). Pokazano, że w zakresie gęstości prądów rozładowania 0,1 C do 0,35 C pojemność prądowa materiału liniowo wzrasta ze spadkiem szybkości rozładowania. Podobnie, łagodne warunki rozładowania sprzyjają wzrostowi prądu wymiany układu H2O/H2.

Słowa kluczowe: stop magazynujący wodór, pojemność prądowa, ładowanie/rozładowanie, gęstość prądu wymiany

2015

Vol. 58, nr 5

s. 177-179

Bibliogr. 17


DOI: 10.15199/40.2015.5.7

Badania składu chemicznego i fazowego anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni

MACIEJ A.

SIMKA W.

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice

GOREWODA T.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

KUBICZEK M.

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice

SOCHA R.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

DERCZ G.

Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Chorzów

W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego dotyczących anodowego utleniania powłok stopowych cynk – nikiel osadzonych galwanicznie na podłożu stalowym. Proces prowadzono w kąpielach, stanowiących roztwory wodorotlenku sodu lub wapnia. Do badań wykorzystano następujące metody analityczne: XRF, GDOES, XPS, XRD. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku anodowej obróbki powłok stopowych Zn-Ni w roztworach wodorotlenkowych powstaje powłoka konwersyjna składająca się głównie z tlenku cynku. Wyniki badań wykonane metodą XPS wskazują, że na powierzchni powstaje także wodorotlenek cynku oraz tlenek i wodorotlenek niklu.

Słowa kluczowe: powłoka Zn – Ni, anodowe utlenianie, tlenek cynku

2015

Vol. 58, nr 5

s. 180-184

Bibliogr. 13


DOI: 10.15199/40.2015.5.8

Wpływ kruszywa dolomitowego na zmiany wytrzymałości betonu cementowego w funkcji warunków ekspozycji korozyjnej

DĘBSKA D.

Katedra Technologii Materiałów Budowlanych I Ochrony Budowli, Politechnika Krakowska

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zdefiniowanych warunków ekspozycji korozyjnej, takich jak H2O, MgSO4, Na2SO4 i zróżnicowanej temperatury, na podatność na procesy związane z dedolomityzacją betonu cementowego z kruszywem dolomitowym. Jako cechy diagnostyczne przyjęto zmiany wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Przedstawiono również wyniki badań wpływu środowiska ciekłego zawierającego ściśle określoną zawartość jonów wapnia i magnezu oddziałującego w różnych warunkach temperatury na reaktywność kruszywa powodującą uwalnianie jonów Ca2+ i Mg2+.

Słowa kluczowe: trwałość, beton, kruszywo dolomitowe, środowisko korozyjne, siarczany(VI), temperatura, cykle suszenia i moczenia, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie

2015

Vol. 58, nr 5

s. 185-189

Bibliogr. 23


DOI: 10.15199/40.2015.5.9

Wysokotemperaturowe utlenianie cienkiej folii Ni3Al w atmosferze powietrza z dodatkiem SO2

PIETRYKA I.

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej

ŻUREK Z.

JAROŃ A.

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Technologii Nieorganicznej

i Biotechnologii Środowiska

JÓŹWIK P.

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii,

Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Utleniano stop na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w atmosferze powietrza i atmosferze powietrza z dodatkiem 1% SO2. Wytop stopu poddano obróbce plastycznej i wygrzewaniu rekrystalizującemu w 1000°C w atmosferze argonu. Proces utleniania prowadzono w temperaturze 900 i 1100oC przez 24 h. Stwierdzono, że na powierzchni próbek tworzy się dwuwarstwowa zgorzelina, zbudowana z NiO, Al2O3 oraz spinelu NiAl2O4. Wielkość przyrostu masy próbek zależy od składu atmosfery oraz temperatury. Dominującym procesem jest tworzenie się NiO. Stwierdzono, że niewielka ilość SO2 obniża szybkość korozji badanego stopu, co jest związane z reakcjami zachodzącymi na powierzchni zgorzeliny.

Słowa kluczowe: intermetallic, Ni3Al, wysokotemperaturowe utlenianie, SO2

2015

Vol. 58, nr 5

s. 190-196

Bibliogr. 27


DOI: 10.15199/40.2015.5.10

Powłoki NiAu i NiAg jako zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów medycznych

HAJDUGA M. B.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu

HAJDUGA M. A.

Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze

WAŚ-SOLIPIWO J.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko-Biała

HAJDUGA M.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej powłokami galwanicznymi NiAu i NiAg. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. analogi płynów ustrojowych człowieka. Wykorzystano 0,9% roztwór NaCl, roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych niezabezpieczonej powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki wykazały, że powłoki NiAu i NiAg nie stanowią idealnej ochrony przed płynami wewnątrzustrojowymi, lecz mogą być z powodzeniem wykorzystywane w stomatologii.

Słowa kluczowe: powłoka NiAu, powłoka NiAg, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna

2015

Vol. 58, nr 5

s. 198-202

Bibliogr. 8


 

Newsletter