Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 06/2015

okładka i spis treści 


 

DOI: 10.15199/40.2015.6.1

Szybkość korozji zbrojenia w betonie w trzyletnim okresie ekspozycji przy kontrolowanej temperaturze i wilgotności powietrza

JAŚNIOK T.

JAŚNIOK M.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

W artykule przedstawiono wyniki badań polaryzacyjnych metodami LPR i EIS wykonanych na próbkach żelbetowych, po dwukrotnym wywołaniu w okresie 3 lat, zaawansowanych procesów korozyjnych na zbrojeniu w betonie. W trakcie badań czynnikiem korozyjnym były chlorki, a przebieg degradacji w komorze klimatyczno-korozyjnej stymulowano otrzymując temperaturę w przedziale 7÷35°C i wilgotność powietrza w zakresie 40÷90%. Trzyletni monitoring rozwoju korozji zbrojenia w betonie pokazał, że wykonana po ponad dwuletniej przerwie ponowna inicjacja zaawansowanych procesów korozyjnych na stali w betonie nie spowodowała znacząco odmiennego rozkładu szybkości korozji, niż przy pierwszej inicjacji korozji. Ponadto długość okresu rozwoju korozji zbrojenia nie miała większego wpływu na uzyskane wyniki badań.

Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, stal zbrojeniowa, korozja zbrojenia, metoda oporu polaryzacji, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

2015

Vol. 58, nr 6

s. 211-217

Bibliogr. 12

 


 

DOI: 10.15199/40.2015.6.2

Inżynieria powierzchni betonu a trwałość napraw konstrukcji betonowych

GARBACZ A.

Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Podstawowym kryterium doboru materiału do napraw konstrukcji betonowym jest zapewnienie kompatybilności wszystkich komponentów układu naprawczego oraz odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego. W pracy przeanalizowano wpływ uszorstnienia powierzchni, mikrozarysowanie wynikające z obróbki powierzchniowej oraz zwilżenie podkładu na kształtowanie przyczepności. Wysoka adhezja zwiększa tolerancję na możliwe różnice we właściwościach fizyko-chemicznych materiału naprawczego i podkładu betonowego.

Słowa kluczowe: trwałość naprawy, kompatybilność, przyczepność, przygotowanie podkładu betonowego, uszorstnienie, mikrozarysowanie, zwilżenie

2015

Vol. 58, nr 6

s. 218-222

Bibliogr. 16

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

DOI: 10.15199/40.2015.6.3

Rozwiązania konstrukcyjne den stalowych zbiorników zabezpieczające grunt przed skażeniem wyciekami paliw płynnych

ZIÓŁKO J.

SUPERNAK E.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Gdańska

Omówiono rozwiązania konstrukcyjne i przydatność techniczną dwóch stosowanych obecnie systemów zabezpieczenia gruntów przed ich skażeniem wyciekami paliw płynnych: zbiorników z podwójnymi dnami stalowymi i monitorowaną przestrzenią międzydenną, zbiorników z pojedynczym dnem stalowym i geomembraną z monitorowaną przestrzenią pomiędzy tymi elementami.

Słowa kluczowe: zbiorniki stalowe, dna zbiornika, monitoring przestrzeni międzydennej

2015

Vol. 58, nr 6

s. 223-227

Bibliogr. 6

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

DOI: 10.15199/40.2015.6.4

Zabezpieczanie wewnętrznych powierzchni rur wkładów wymienników ciepła powłoką termoutwardzalną

MIODEK A.

PetroKor Sp. z o.o., Płock

Omówiono unikalną metodę zabezpieczenia antykorozyjnego mającą szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy istotnym problemem eksploatacyjnym jest wytrącanie się kamienia kotłowego w rurkach wymiennika ciepła. Polega ona na nakładaniu na wewnętrzne powierzchnie rur wkładów wymienników ciepła powłoki termoutwardzalnej, na specjalnej linii technologicznej składającej się ze stanowiska napełniania oraz z komory do termicznego utwardzania powłok. Powłoki otrzymane tą metodą są gładkie i odporne na działanie czynników chemicznych, głównie kwasów organicznych i soli, jak również zapobiegają gromadzeniu się kamienia kotłowego. Metoda ta stosowana jest od wielu lat PKN ORLEN S.A.

Słowa kluczowe: korozja, zabezpieczenie antykorozyjne, wymienniku ciepła, lakier termoutwardzalny

2015

Vol. 58, nr 6

s. 228-229

Bibliogr.

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 DOI: 10.15199/40.2015.6.5

Instalacje odsiarczanie spalin – Problematyka zabezpieczeń antykorozyjnych podstawowych i pomocniczych urządzeń w energetyce

BARANOWSKI R.

Firma Inżynierska ROBAR, Chorzów

Scharakteryzowano zagrożenia i mechanizmy reakcji zachodzących w różnych wariantach instalacji odsiarczania elektrownianych gazów spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w obrębie kanałów spalin, absorberów oraz instalacji transportu i magazynowania produktów poprocesowych. Omówiono podstawowe metody odsiarczania spalin elektrownianych wraz z metodyką doboru wariantu w zależności od typu obiektu, użytkowanego nośnika energii i oczekiwań. Podano przykładowe rozwiązania systemów zabezpieczeń antykorozyjnych i ich modyfikacji w zależności od typu Instalacji Odsiarczania Spalin.

Słowa kluczowe: urządzenia w energetyce, odsiarczanie spalin, ochrona przeciwkorozyjna

2015

Vol. 58, nr 6

s. 230-231

Bibliogr. 6