Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 02/2020

 

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2020.2.1

Ocena metod pomiaru szybkości korozji w zastosowaniu dla wieloskładnikowych stopów lekkich na przykładzie Mg-Al-Li

DOBKOWSKA A.

ADAMCZYK-CIEŚLAK B.

MIZERA J.

Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology, 141 Woloska St, 02-507 Warsaw, Poland

W pracy porównano szybkość korozji mierzoną trzema różnymi metodami dla stopów Mg-Li-Al. Szybkość korozji została obliczona w oparciu o i) grawimetryczne pomiary ubytku masy po zanurzeniu w roztworze, ii) analizę stężenia jonów Mg2+ w roztworze po zanurzenie próbek, iii) na podstawie pomiarów ubytku masy po ekspozycji próbek w komorze solnej. Na podstawie wykonanych pomiarów wskazano wady i zalety metod służących do oceny szybkości korozji stopów magnezu zawierających różne dodatki stopowe, w tym Al i Li. Wykazano, że dobór metody służącej do oceny szybkości korozji wieloskładnikowych stopów magnezu jest ściśle uzależniony od rodzaju i ilości reakcji anodowych zachodzących w trakcie ekspozycji materiału w środowisku korozyjnym.

Słowa kluczowe: szybkość korozji, grawimetryczne pomiary ubytku masy, stopy magnez - lit

2020, Vol. 63, nr 2, str. 38-41

Bibliogr. 17

 

 

DOI: 10.15199/40.2020.2.2

Korozja stopu aluminium AA6060 w roztworze glikolu propylenowego

KRAWIEC H.

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Reymonta 23, 30-059 Kraków, Polska

Korozyjne zachowanie się stopów aluminium serii: AA6000, było badane w 30% wodnym roztworze glikolu propylenowego. Badania korozyjne prowadzono w temperaturze 200C i 600C. Zbadano również wpływ niewielkich ilości jonów chlorkowych (0,001 M) na odporność korozyjną stopów aluminium w roztworach glikolu propylenowego. W celu określenia odporności korozyjnej badanych materiałów wykonano pomiary potencjału korozyjnego i potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne. Przeprowadzone badania korozyjne wykazały, że w roztworze glikolu propylenowego korozja wżerowa zachodzi w osnowie stopu i na granicy osnowa / Al9Fe2Si2.

Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stopy aluminium, glikol propylenowy

 2020, Vol. 63, nr 2, str. 42-45

Bibliogr. 11

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

 

Mechanizm zużycia powłok ochronnych stosowanych w ochronie elementów instalacji kotłowych

SZYMAŃSKI K.

NIEMIEC D.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

SZPAK M.

Energo-Coating Sp. z o.o

AUGUSTYŃSKI Ł.

ROSA Łukasz Augustyński

W artykule przedstawiono podstawy zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w ochronie elementów instalacji kotłowych, wskazano na ich przykładowe zastosowania oraz opisano przykłady zużycia powłok ochronnych. Podjęto próbę analizy przyczyn i mechanizmów zużycia powłok. Wskazano na możliwości świadomego prognozowania trwałości urządzeń energetycznych w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne autorów publikacji.

Słowa kluczowe: korozja, erozja, powłoki ochronne, trwałość

2020, Vol. 63, nr 2, str. 46-49

Bibliogr. 8

 

 

CORROSION MANAGEMENT – zarządzanie procesami związanymi z korozją na przykładzie projektu IMPACT PLUS organizacji NACE

AUGUSTYNEK L.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

NOWORYTA B.

ARMA Firma Inżynierska Sp.j.

NACE (National Association of Corrosion Engineers) to założona w 1943 r. organizacja zrzeszająca obecnie prawie 36 000 członków ze 130 krajów. Uznawana jest na całym świecie za autorytet w dziedzinie ochrony przed korozją. Organizacja realizuje na całym świecie unikatowy projekt zarządzania procesami związanymi z korozją. Projekt obejmuje szkolenie personelu organizacji współpracujących z NACE, prowadzenie audytów przedsiębiorstw oraz opracowywanie syntetycznej oceny procesów wewnątrz przedsiębiorstw, w których jest wdrażany. Przedstawiono projekt IMPACT PLUS oraz możliwość uczestnictwa PSK w projekcie.

Słowa kluczowe: korozja, zarządzanie korozją, projekt IMPACT

2020, Vol. 63, nr 2, str. 50-51

Bibliogr. 4

 

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

Badanie właściwości powłok proszkowych

2020, Vol. 63, nr 2, str. 53

 

 Wpływ parametrów procesu cynkowania słabo kwaśnego na odporność korozyjną na przykładzie technologii Sprytny Cynk
— Ł. Socha

2020, Vol. 63, nr 2, str. 54-55

 

Symulacyjne badania odporności na korozję według normy ISO 922

2020, Vol. 63, nr 2, str. 56

Newsletter