Dostęp on-line do numerów 2004−2018

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Informacje dla Autorów

Uwaga: Od 2013 roku drukujemy artykuły naukowe w języku angielskim lub w wersji dwujęzycznej: w języku angielskim i polskim. W związku z tym prosimy Autorów o nadsyłanie do redakcji artykułów albo jedynie w języku angielskim albo w obydwu wersjach językowych. Na życzenie Autora redakcja zapewnia odpłatne tłumaczenie.


 Od 2011 r. nasze czasopismo nie otrzymuje dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tej sytuacji, począwszy od października 2017 r. nasza Redakcja przyjmuje do druku tylko publikacje sponsorowane przez instytucję Autora lub Autorów. Koszty druku wynoszą 100 zł netto + 23% VAT za stronę publikacji w druku (bez koloru) i 300 zł netto + 23% VAT za stronę publikacji w druku (w kolorze). Oferujemy także umieszczenie publikacji w Otwartym Dostępie (Open Access) za dodatkowa opłatą 200 zł netto.

Przykładowo, dla publikacji 3-stronicowej bez koloru opłata za druk wyniesie 300 zł + 23% VAT, a z opcją Otwartego Dostępu 500 zł + 23% VAT. 

Publikacje sponsorowane są drukowane zazwyczaj po 2 lub 3 miesiącach od zgłoszenia.

 

Aktualne wskazówki dla Autorów znajdują się tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanychw języku angielskim.


Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi MNiSW dotyczącymi recenzji, kryteriami oceny publikacji,
procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guest authorshipZasadami etyki dotyczącymi materiałów autorskich.

Redakcja wdraża procedury postepowania w przypadku nierzetelności i plagiatów. Tutaj można zapoznać się z diagramami Comittee on Publication Ethics (COPE),  które określają algorytm postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności.


Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, nie publikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencji (kongresów, sympozjów), chyba, że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

 

Autorzy materiałów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu. Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, która ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów i do dokonywania streszczeń. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.


Drukujemy również  informacje z konferencji, komunikaty, notki do rubryk "Nowości - Informacje" i "Materiały-Urządzenia-Technologie", recenzje ksiażek, materiałów konferencyjnych itp.
Honoraria wypłacamy jedynie za materiały zamawiane przez redakcję.