Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

Informacje dla Autorów

 

Punktacja czasopisma "Ochrona przed Korozją" w Ministerstwie Edukacji i Nauki wynosi 20 pkt. (lista Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.).  ICV (Index Copernicus Value) 2020: 98,29.  Od listopada 2017 czasopismo w Web of Science, w indeksie Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Od roku 2019 czasopismo indeksowane w bazie SCOPUS.

Artykuły publikowane w Ochronie przed Korozją są abstraktowane w BAZTECH, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest), World Surface Coatings Abstracts.  Od 2015 roku artykuły publikowane w "Ochronie przed Korozją" są opatrzone nr DOI.

"Ochrona przed  Korozją" jest wydawana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym oraz Europejską Federacja Korozyjną.

 

Nasze czasopismo drukuje oryginalne artykuły naukowe dotyczące wszystkich dziedzin ochrony przed korozją i korozją: zjawisk korozyjnych, metod badań, technologii ochrony przed korozją - farb, ochrony elektrochemicznej, warstw konwersyjnych, powłok metalicznych, inhibitorów korozji, tworzyw sztucznych, galwanizacji, korozji metali, betonu, drewna, korozji mikrobiologicznej, inżynierii korozyjnej. Nie akceptujemy artykułów nie związanych z ww. tematyką.

Artykuły są recenzowane przez specjalistów w dziedzinie objętej artykułem (pojedyncza ślepa recenzja). Otrzymanie pierwszej odpowiedzi zajmuje około 2-4 tygodni, a publikacja artykułu - około 2-9 miesięcy po ostatecznej akceptacji. Po opublikowaniu wysyłamy Autorom bezpłatny egzemplarz czasopisma.

 

Złożenie artykułu.
Prosimy o przesłanie artykułu e-mailem. Artykuł powinien zawierać: tytuł w j. polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów z ich afiliacjami, zwięzłe streszczenie artykułu i słowa kluczowe  w j. polskim i angielskim, tekst (format IMRAD), informację finansowaniu (w razie potrzeby), bibliografię w stylu Chicago. Prosimy również o przesłanie adresu e-mail i krótkiej notki zawodowej autorów do opublikowania wraz z artykułem. Ryciny (rysunki, wykresy, zdjęcia) należy przesłać oddzielnie, w formacie jpg.

Uwaga: Od 2013 roku drukujemy artykuły naukowe w języku angielskim lub w wersji dwujęzycznej: w języku angielskim i polskim. W związku z tym prosimy Autorów o nadsyłanie do redakcji artykułów albo jedynie w języku angielskim albo w obydwu wersjach językowych. Na życzenie Autora redakcja zapewnia odpłatne tłumaczenie.

 Aktualne szczegółowe wskazówki dla Autorów znajdują się tutaj.


 Od 2011 r. nasze czasopismo nie otrzymuje dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tej sytuacji, począwszy od października 2017 r. nasza Redakcja przyjmuje do druku tylko publikacje sponsorowane przez instytucję Autora lub Autorów. Koszty druku wynoszą 150 zł netto + 23% VAT za stronę publikacji w druku. Oferujemy także umieszczenie publikacji w Otwartym Dostępie (Open Access) za dodatkowa opłatą 300 zł netto.

Publikacja ekspresowa: w miesiącu zgłoszenia artykułu lub kolejnym: stawka za artykuł x 100%.

Publikacje sponsorowane są drukowane zazwyczaj do 3 miesiący od zgłoszenia.

 

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, nie publikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencji (kongresów, sympozjów), chyba, że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

Autorzy materiałów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu. Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, która ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów i do dokonywania streszczeń. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

Drukujemy również  informacje z konferencji, komunikaty, notki do rubryk "Nowości - Informacje" i "Materiały-Urządzenia-Technologie", recenzje ksiażek, materiałów konferencyjnych itp. Honoraria wypłacamy jedynie za materiały zamawiane przez redakcję.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim.


Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi MNiSW dotyczącymi recenzji, kryteriami oceny publikacji,
procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guest authorship.

 

Zasady etyki dotyczące materiałów autorskich publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT (opracowane na podstawie wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics)

Wydawnictwo SIGMA-NOT, jako wydawca czasopism fachowych, jest zobowiązane do podejmowania działań na rzecz przestrzegania etyki w materiałach autorskich, publikowania wysokiej jakości artykułów i przeciwdziałania zjawiskom nieetycznym w nauce. Stosowania się do zasad etyki oczekuje się w równym stopniu od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy.

Obowiązki Redaktora

Redaktor dokonuje oceny materiału w sposób całkowicie obiektywny i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Swoje decyzje opiera wyłącznie na podstawie zawartości analizowanego artykułu uwzględniając jego oryginalność, wartość naukową, jasność prezentowania zagadnień, ważność badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie. Redaktor traktuje wszelkie materiały otrzymane od Autorów jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci itp.) oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora. Redaktor umożliwia Autorowi publikację rzeczowej polemiki, odnoszącej się do części artykułu poddanej krytyce. Redaktor nie blokuje możliwości publikowania negatywnych wyników badań. Redaktor wraz z Redakcją zwracają szczególną uwagę na obowiązujące wymogi prawne dotyczące praw autorskich.

Obowiązki Recenzenta

Zadaniem procesu recenzji jest pomoc Redaktorowi Naczelnemu oraz Redakcji w podejmowaniu decyzji o publikacji artykułu oraz ewentualna pomoc Autorowi w poprawieniu lub ulepszeniu jego pracy. Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu uwzględniając zakres merytoryczny materiału oraz określone przez Redakcję ramy czasowe. Recenzent nie podejmuje się przygotowania recenzji jeżeli stwierdzi występowanie konfliktu interesów wynikającego np. z finansowych, osobistych lub służbowych związków z którymkolwiek z autorów artykułu, firmą lub instytucją. Recenzent traktuje wszelkie materiały otrzymane od Redakcji jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom trzecim bez zgody Redakcji oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora. Recenzja powinna być przygotowana w sposób obiektywny, jasny, jednoznaczny, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami.Recenzent powinien poinformować Redaktora jeżeli stwierdzi występowanie w artykule treści o znaczącym stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna.

Obowiązki Autora

Autor przesyła do Redakcji wyłącznie materiały oryginalne i wcześniej niepublikowane, jednocześnie oświadczając, że przysługuje mu prawo rozporządzania tymi materiałami. Niedopuszczalne jest zgłaszanie artykułów jednocześnie do kilku wydawnictw. Artykuł powinien być przygotowany z uwzględnieniem właściwego cytowania źródeł oraz przedstawiać metody, badania i wyniki w sposób jasny i czytelny, tak by umożliwić prześledzenie toku rozumowania Autora i ewentualne powtórzenie badań przez innych badaczy w danej dziedzinie. Artykuł powinien uwzględniać stan wiedzy w danej dziedzinie, a wyniki badań powinny być szczegółowo i obiektywnie opisane i przeanalizowane. Jeżeli wyniki częściowe zostały wcześniej opublikowane, Autor powinien poinformować o tym fakcie Redaktora i umieścić informację o tym w artykule. Autor oświadcza, że dane badawcze wykorzystane w publikacji nie były fabrykowane lub manipulowane. Autorstwo artykułu jest ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na koncepcję, założenia, metody, prowadzenie badań i interpretację wyników oraz opracowanie merytoryczne artykułu. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu muszą być wymienione jako współautorzy. Autor zgłaszający publikację powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy akceptują zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz ostateczną wersję artykułu. Autor powinien zawiadomić Redakcję o zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji i współdziałać z Redaktorem w celu ich poprawienia lub sprostowania. Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę Redakcji lub uprawnionych instytucji. Autor potwierdza w uzasadnionym przypadku, że wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz formalnych obowiązujących w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej). Autor powinien poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieetycznych praktyk

W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie nierzetelności w opublikowanym lub zgłoszonym artykule, w szczególności dotyczącej zjawiska plagiatu, „ghostwriting” lub „guest authorship”, Redaktor podejmuje działania w celu wyjaśnieniu sprawy, przy czym w pierwszej kolejności prosi o ustosunkowanie się Autora. W przypadku potwierdzonej nierzetelności znacząco naruszającej zasady etyki Redaktor podejmuje dalsze kroki, do których może należeć m.in. opublikowanie informacji o wykrytej nierzetelności oraz powiadomienie jednostek, przy których Autor jest afiliowany. Wszelkie przejawy nierzetelności w nauce są dokumentowane przez Redakcję.

 

Redakcja wdraża procedury postepowania w przypadku nierzetelności i plagiatów. Tutaj można zapoznać się z diagramami Comittee on Publication Ethics (COPE),  które określają algorytm postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności.


 

Newsletter