Dostęp on-line do numerów 2004 - 2017

Redakcja

ul. Chopina 6, pokój 202

44-100 Gliwice
tel./fax:  32 231 02 24

tel. 602 334 996

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt.1004
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

You need Adobe Flash Player to view this content

 

 

Informacje dla Autorów

Uwaga: Od 2013 roku drukujemy artykuły naukowe w języku angielskim lub w wersji dwujęzycznej: w języku angielskim i polskim. W związku z tym prosimy Autorów o nadsyłanie do redakcji artykułów albo jedynie w języku angielskim albo w obydwu wersjach językowych. Na życzenie Autora redakcja zapewnia odpłatne tłumaczenie.


 Aktualne wskazówki dla Autorów znajdują się tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanychw języku angielskim.


Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi MNiSW dotyczącymi recenzji, kryteriami oceny publikacji,
procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guest authorshipZasadami etyki dotyczącymi materiałów autorskich.

Redakcja wdraża procedury postepowania w przypadku nierzetelności i plagiatów. Tutaj można zapoznać się z diagramami Comittee on Publication Ethics (COPE),  które określają algorytm postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności.


Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, nie publikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencji (kongresów, sympozjów), chyba, że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

 

Autorzy materiałów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu. Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, która ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów i do dokonywania streszczeń. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.


Drukujemy również  informacje z konferencji, komunikaty, notki do rubryk "Nowości - Informacje" i "Materiały-Urządzenia-Technologie", recenzje ksiażek, materiałów konferencyjnych itp.
Honoraria wypłacamy jedynie za materiały zamawiane przez redakcję.